تاریخ شروع

00:00

چهارشنبه - 1398/10/04

تاریخ پایان

00:00

چهارشنبه - 1398/10/04

آدرس

دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران جنوب

نمایشگاه معماری تعاملی با تاکید بر طراحی و ساخت نما های پاسخگو در دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران جنوب برگزار شد. در این نمایشگاه دانشجویان آثار خود را با استفاده از تکنیک های ساخت دیجیتال و دانش روباتیک به شکلی هوشمند ساخته و ارائه کرده بودند.

مدرس دوره: احمدرضا خلیلی

هنرجویان: دانشجویان ارشد فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

محل برگزاری: دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران جنوب