تاریخ شروع

00:00

پنجشنبه - 1397/09/08

تاریخ پایان

00:00

پنجشنبه - 1397/09/08

آدرس

دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران جنوب

در این کارگاه که با مشارکت 40 دانشجو رشته فناوری معماری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب برگزار شد.، با استفاده از نرم افزار راینو و گرس هاپر الگوی پارامتریم با استفاده از مقاطع استوانه ای شکل مدلسازی شده و در نهایت با استفاده از مقواهای بازیافتی در فضای دانشگاه قرار گرفت.

سرپرست دوره: دکتر احمدرضا خلیلی

محل برگزاری: دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران جنوب