تاریخ شروع

18:00

چهارشنبه - 1396/02/13

تاریخ پایان

20:00

چهارشنبه - 1396/02/13

آدرس

فرهنگستان هنر

این سمینار با حضور اساتید بزرگواری همچون دکتر قاسم امیدوار، دکتر ندا بلانین، دکتر مرتضی رهیر، دکتر نوروزیان، مهندس نگار دولتی در مرکز همایش های … برگزار شد موضوعات ارایه شده به حوزه های هم چون  دانش دیجیتال در معماری، فرآیند های طراحی دیجیتال، و طراحی رایانشی و معماری پارامتریک اختصاص داشت.

موضوع سمینار: تاثیر طراحی و ساخت دیجیتال در فرآیند طراحی معماری

سخنران: دکتر احمدرضا خلیلی